Unit Seni Tampak

Written by ADMIN on . Posted in Uncategorised

 

 

 

Penyelaras :

 

Dr. Yaty Sulaiman

 

 

 

Tel :

 

04 - 928 7453

 

 

 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

LAMAN WEB

 

SENI KHAT

SINOPSIS: Kursus ini merupakan kursus untuk memperkenalkan Kaligrafi Seni Khat atau dikenali sebagai Seni Tulisan Cantik (versi Jawi Arab /Melayu) dengan memberi penekanan kepada kaedah susun atur huruf, tatacara letak titik dan baris yang betul dalam penulisan Khat Raka’ah serta pengkaryaan seni. 

 

SENI LAKON

SINOPSIS: Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar mengenai asal usul drama sejarah perkembangan drama, takrifan drama dan komponen watak drama. Ia akan dibahagikan kepada tiga (3) komponen iaitu: Asal usul dan perkembangan drama, Teknik Penganalisisan Naskah Drama dan Persediaan menjadi Pelakon. Selain itu pelajar akan diberi kesedaran mengenai peranan seni lakon dalam kehidupan seharian. 

 

SENI LUKIS

SINOPSIS: Kursus ini bertujuan memperkenalkan seni lukis kepada pelajar-pelajar bagi membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya, mempunyai nilai-nilai estetik yang tinggi, imaginatif, kritis, kreatif, inovatif dan inventif. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri, keluarga, masyarakat dan negara, selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Tumpuan diberikan kepada pengenal asas-asas seni lukis dan unsur-unsur seni serta penggunaannya dalam proses membina dan mencipta hasil karya. Pelajar-pelajar juga akan didedahkan kepada sejarah seni secara umum. 

 

TARIAN MELAYU

SINOPSIS: Kursus ini bertujuan memberi pendedahan ilmu pengetahuan dan kemahiran pelajar-pelajar kepada asas tari, olah tubuh (composition) “rhythmic acitvities” dan konsep 3W (WIRASA, WIRAMA dan WIRAGA). Latihan awal perlu bagi membentuk kelenturan tubuh badan. Di samping itu, pelajar-pelajar akan mempelajari sejarah senitari dan kategori asas gerak tari.

 

 

 

 

Unit Seni Suara

Written by ADMIN on . Posted in Uncategorised

 

 

Penyelaras :

 

Dr. Marhaiza Ibrahim

 

 

 

Tel :

 

04 - 928 7261

 

 

 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

LAMAN WEB

 

KOIR

SINOPSIS: Kursus ini akan melatih pelajar tentang cara dan teknik vokal untuk menghasilkan nyanyian yang baik dan berkualiti.

Latihan dibuat secara sendirian dan kumpulan. Pelajar akan dikenalpasti mengikut ketegori suara seperti “soprano, alto, tenor dan bass” mengikut kemampuan individu. Turut diajar adalah literasi muzik seperti mengenal nada dan kaitannya dengan “solfa” dalam bentuk harmoni dan melodi melalui nyanyian serta berdasarkan tanda masa dan tanda yang lazim dan asas.

 

NASYID

SINOPSIS: Kursus ini memberi pendedahan awal kepada pelajar tentang sejarah dan perkembangan nasyid. Tumpuan akan diberikan kepada nasyid beraliran klasik dan irama padang pasir untuk membolehkan para pelajar menghayati lenggok dan langgam nyanyian nasyid beraliran klasik. Di samping itu, pelajar-pelajar akan diajar cara dan teknik vokal secara praktikal untuk menghasilkan nyanyian nasyid yang baik dan berkualiti.

 

PENGUCAPAN UMUM

SINOPSIS: Kursus pertama ini, para pelajar diperkenalkan kepada asas/dasar Pengucapan Umum. Antaranya ialah komponen-komponen bahasa, pengucapan sebagai satu cara komunikasi, ciri-ciri perucap yang baik, etika pengucapan yang umum, seni bercakap dan ragam pengucap. Selain itu para pelajar juga dikehendaki mempersembahkan pengucapan pengenalan bagi penilaian amali.

 

SENI ISLAM

SINOPSIS: Kursus ini merupakan kursus awalan bagi memperkenalkan seni dalam Islam yang memberi penekanan berkaitan seni lagu, seni suara dan sejarah hubungannya dengan agama Islam.

 

TARANNUM BIL QURAN

SINOPSIS: Kursus ini merupakan kursus pengenalan yang dapat memperkenalkan tentang asas dan seni pembacaan Al-Quran secara bertarannum (kaedah bacaan berlagu) yang betul dan bersesuaian dengan martabat Al-Quran itu sendiri sebagai mukjizat yang terulung di samping dapat meneroka salah satu cabang seni suara khususnya yang sentiasa menjadi tabi’ie manusia yang berkehendakkan kepada seni bunyi (seni suara atau alunan lagu) dan seterusnya dapat menyamai minat para siswazah untuk tidak terus menyepikan pembacaan Al-Quran.

 

 

 

 

piagam

1. Menawarkan kursus kokurikulum yang relevan kepada semua pelajar Ijazah Sarjana Muda dalam usaha melahirkan graduan yang berketrampilan, berdaya saing dan berkebolehpasaran tinggi.

2. Menerapkan kemahiran insaniah melalui aktiviti pembelajaran dan pengajaran kursus kokurikulum berkredit.

3. Memberikan perkhidmatan yang berkualiti dan mesra kepada pelanggan.

 

PENILAIAN PIAGAM.

MELAWAT KE UUM

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA
06010 UUM Sintok, Kedah Darul Aman, MALAYSIA. 
Tel: +604-928 4000 Faks : +604-928 3053 
Emel: servicedesk@uum.edu.my 

Atau 

UUM KAMPUS KUALA LUMPUR
41-3 Jalan Raja Muda Abd Aziz, 50300 Kuala Lumpur, MALAYSIA. 

Tel: +603-2610 3000 Faks : +603–269 4922 
Website: http://uumkl.uum.edu.my